Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Thuế gồm:
 1. Ban Giám đốc: Giám đốc và các Phó Giám đốc
 2. Các Phòng, Khoa chức năng:
 • Phòng Đào tạo;
 • Phòng Tổ chức – Hành chính;
 • Khoa Đào tạo cơ bản;
 • Khoa Đào tạo nâng cao.
 1. Đơn vị trực thuộc: Phân hiệu tại Thừa Thiên – Huế.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Trường Nghiệp vụ Thuế có nhiệm vụ, quyền hạn:
 1. Xây dựng chiến lược phát triển Trường Nghiệp vụ Thuế trong tổng thể chiến lược phát triển ngành thuế trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.
 2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thuế.
 3. Xây dựng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của hệ thống thuế.
 4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức hệ thống thuế.
 5. Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuế theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuế.
 8. Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng các kiến thưc liên quan đến lĩnh vực thuế cho các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước.
 9. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Trường.
 10. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của nhà nước và của Tổng cục Thuế.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.
 12. Được đề nghị các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 13. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc giải quyết các mối quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Trường.
 14. Được liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuế và cung cấp các dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực thuế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
 15. Cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.  


 
Hotline
024 3972 7738
Zalo
024 3972 7738
Viber
024 3972 7738
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram