Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Trường Nghiệp vụ Thuế triển khai đào tạo, bồi dưỡng các chương trình

11:06 03/02/21 2.149 lượt xem
Mục lục
Trường Nghiệp vụ Thuế hiện đang triển khai đào tạo, bồi dưỡng các chương trình:

1. Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành Thuế:
1.1. Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Thuế:
- Đối tượng bồi dưỡng: Công chức ngạch Kiểm tra viên chính Thuế và tương đương; Công chức ngạch Kiểm tra viên Thuế và tương đương, đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên Kiểm tra viên chính Thuế;
- Thời lượng chương trình: 240 tiết (30 ngày học).
(Chi tiết theo Quyết định số 417/QĐ-BTC ngày 3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính kèm)

1.2. Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên Thuế:
- Đối tượng bồi dưỡng: Công chức ngạch Kiểm tra viên Thuế, Kiểm tra viên cao đẳng Thuế và tương đương; Công chức ngạch Kiểm tra viên trung cấp Thuế và tương đương, đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên Kiểm tra viên Thuế;
- Thời lượng chương trình: 320 tiết (40 ngày học).
(Chi tiết theo Quyết định số 416/QĐ-BTC ngày 3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính kèm)

1.3. Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên trung cấp Thuế:
- Đối tượng bồi dưỡng: Công chức ngạch Kiểm tra viên trung cấp Thuế và tương đương;
- Thời lượng chương trình: 320 tiết (40 ngày học).
(Chi tiết theo Quyết định số 421/QĐ-BTC ngày 3/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính kèm)

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế ngạch chuyên viên và cán sự.
- Đối tượng bồi dưỡng: Công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương, bao gồm cả công chức mới tuyển dụng thông qua thi tuyển và công chức chuyển từ ngành khác sang.
- Thời lượng chương trình: 80 tiết (10 ngày học).
(Chi tiết theo Quyết định số 277/QĐ-TCT ngày 1/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đính kèm)

3. Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội Thuế:
- Đối tượng bồi dưỡng: Công chức lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp đội Thuế;
- Thời lượng chương trình: 40 tiết (05 ngày học);
(Chi tiết theo Quyết định số 1671/QĐ - TCT ngày 3/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đính kèm)

4. Các chương trình bồi đưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu cho công chức làm việc tại 04 chức năng quản lý thuế:
- Đối tượng bồi dưỡng: Công chức làm việc tại 04 chức năng quản lý thuế.
- Nội dung bồi dưỡng: Kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Quản lý kê khai và kế toán thuế; Kiểm tra, thanh tra thuế, Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;
- Thời lượng các chương trình: Từ  24 đến 40 tiết (từ 3 đến 5 ngày học).
(Chi tiết theo các Quyết định số 731/QĐ- TCT ngày 6/4//2015, 2135/QĐ-TCT ngày 11/12/2017  của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đính kèm)
Hotline
024 3972 7738
Zalo
024 3972 7738
Viber
024 3972 7738
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram